ساختار سازمانی

درباره همایش > ساختار سازمانی >

رئیس همایش: دکتر مجیدرضا فرخی (استاد جراحی مغز و اعصاب)
دبیراجرایی همایش: دکتر مجتبی کشاورز (دکترای فارماکولوژی)
دبیرعلمی همایش: دکتر سینا صالحی (دکترای علوم اعصاب)