کمیته علمی و اجرایی

صفحه اصلی > کمیته علمی و اجرایی

 کمیته علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

وابستگی سازمانی

1.

دکتر مجیدرضا فرخی

جراحی مغز و اعصاب

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز

2.

دکتر سینا صالحی

علوم اعصاب

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز

3.

دکتر مجتبی کشاورز

فارماکولوژی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز

4.

دکتر عبدالحمید شریعت

نورولوژی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز

5.

دکتر ناهید اشجع زاده

نورولوژی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز

6.

دکتر علی اکبر اسدی پویا

نورولوژی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز

7.

دکتر حمید نعمتی

نورولوژی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز

8.

دکتر پیمان ستوده

کنترل

گروه کنترل، دانشگاه شیراز

9.

دکتر محمد نامی

علوم اعصاب

گروه علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.

دکتر هادی علیقلی

علوم اعصاب

گروه علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

11.

دکتر مجید نیلی

هوش مصنوعی

دانشکده فنی، دانشگاه تهران

12.

دکتر محمدرضا آی

فیزیک پزشکی

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

13.

دکتر مهرزاد لطفی

رادیولوژی

گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

14.

دکتر رضا جلی

رادیولوژی

گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

15.

دکتر غلامعلی ناظم زادگان

روانشناسی ورزش

دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شیراز

16.

دکتر افشین برهان حقیقی

نورولوژی

گروه نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

17.

دکتر احمد غنی زاده

روانپزشک

گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

18.

دکتر آرش مانی

علوم اعصاب

گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

19.

دکتر حبیب هادیان

روان شناسی بالینی

استاد گروه روان شناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی

20.

دکتر کامران کاظمی

برق

رییس دانشکده برق دانشگاه صنعتی شیراز

21.

دکتر افشین منتخب

فیزیک

استاد گروه فیزیک داننشگاه شیراز

22.

دکتر معصومه امام قریشی

فارماکولوژی

گروه فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

23.

دکتر اسدالله ظریف کار

فیزیولوژی

گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

24.

دکتر وحید شیبانی

فیزیولوژی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

25.

دکتر مهدی فرهودی

نورولوژی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

26.

دکتر محمد تقی جغتایی

آناتومی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

27.

دکتر غلامعلی حسین زاده

نورولوژی

گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه تهران

28.

دکتر مهیار جان احمدی

فیزیولوژی

گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

29.

دکتر مریم نوروزیان

نورولوژی

گروه نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

30.

دکتر شهرام اویس قرنی

نورولوژی

گروه نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران-کمیته اجرایی:
مدیر اجرایی: مهشید حسینی
اعضا کمیته اجرایی: یدالله عباس نیا، الهه امیری نژاد فرد ، مهرناز غلامی ، سولماز روشن