تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

 تاریخ های مهم:
اول مرداد 1397: پایان ثبت نام زودهنگام
اول مهر 1397: پایان مهلت ثبت نام 
2 آبان 1397 : شروع همایش